نامه اعمال
59 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پس از برپایی قیامت، آنگاه که انسانها سر از خاک برمیدارند، در صحرای محشر به انتظار عاقب خود می نشینند تا در آن روز که روز حساب است نه عمل، به پرونده اعمالشان رسیدگی شود. در آن روز به هر فرد نامه ای خواهند داد که حاوی تمام اعمال و رفتار اوست. آنها که در دنیا اهل درستی و راستی بودند نامه عمل را با دست راست خواهند گرفت و اصحاب یمین می شوند، و آنها که از راه راست خدا منحرف شدند نامه عمل را به دست چپ خواهند گرفت و از اصحاب شِمال خواهند بود؛ و در آن هنگام است که آدمی هم، نامه نانوشته خواند و پی به عاقبت خود میبرد. این کتاب با بیان توصیفات و نکاتی پیرامون نامه اعمال، به بررسی موضوعات: حسابرسی اعمال، شاهدان اعمال و احباط و تکفیر اعمال پرداخته است.